http://nufarul.com.ro/scurt-istoric
http://www.nufarul.com.ro/card-fidelitate.pdf
http://nufarul.com.ro/noutati

Info actionari

CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al SC NUFĂRUL SA convoacă Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor societăţii în data de 25.02.2016, la sediul societăţii din Bd. Iuliu Maniu nr. 187, sector 6, ora 1500, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul de gestiune al administratorilor pe anul 2015, aprobarea Bilanţului Contabil pe anul 2015 şi a modului de repartizare a profitului;
  2. Raportul comisiei de cenzori pe anul 2015;
  3. Prezentarea propunerii de Buget de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016;
  4. Programul de dezvoltare pe anul 2016;
  5. Diverse. Puncte de vedere ale acţionarilor societăţii privind buna funcţionare a acesteia.

Participarea se face pe baza prezentării buletinului\cărţii de identitate sau a procurii speciale încredinţată altui acţionar al societăţii NUFĂRUL SA.

Formularele de procuri speciale se pot obţine de la sediul SC NUFĂRUL SA. În situaţia neîndeplinirii condiţiilor statutare de cvorum, adunarea generală este convocată pe data de 26.02.2016, cu menţinerea ordinii de zi, orei şi locului de desfăşurare.

PREŞEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE
Ing. DAN GEORGE STROESCU

Anexa

la convocatorul Adunării generale ordinare a acţionarilor
Subsemnata Chiru Florica declar: convocatorul Adunării generale ordinare a acţionarilor conţine 1096 semne.